Covid19 Casino Gclub Online

Covid19 Casino Gclub Online

 Covid-19 ระบาดก็เล่นพนันได้

 

มาตรการป้องกันโควิดของคาสิโน GCLUB

 

ปัจจุบันตั้งแต่มีโควิดเกิดขึนมาก็ได้มีการ work from home ขึน หรอก็คือการทีเรา ทํางานอยู่ทีบ้านออกไปข้างนอกน้อยลง เพราะ ช่วยกันลดโรคร้าย ดังนันสถานทีบันเทิงส่วน ใหญ่จะยังไม่เปดให้ใช้บริการ เวน้แต่พืนทีสี เขียว ทีจะมาการปองกันแน่นหนา แต่ก็ยังสามารถเปิดร้านต่อได้ แต่จะเปดในเวลาทีจํา

กันไม่ดึกมาก เพราะเรามีมาตรการล็อคดาวอีก ด้วย แต่คาสิโนของเรานันเปนคาสิโนใหญ่ และยังอยู่ในพืนทีสีเขียว เราจึงมีการเปดให้นัก พนันสามารถเข้ามาเล่นกันได้ แต่ก็ยังต้องมี การตรวจอย่างครบถ้วนเสียก่อน มาตรการ ตรวจของเรานันจะเข้มงวดกวา่ทีอืน เพราะเป็นสถานทีๆคนจะมาอยู่รวมกันมากมายเพือ ปองกันๆจุดๆนีเราเลยต้องตังมาตรการไว้ อย่างเข้มงวด

 

covid 19 gclub.jpg

 

อย่างแรกเลยคือวัดอุณหภูมิร่างกาย ทางเรามีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย สมัยใหม่ทีสามารถบอกตัวเลขความร้อนได้ อย่างทีสอง การดูใบรับรองแพทย์ สิงน้เปนสิงทีสําคัญ ซึงมันจะทําให้ทางผู้นักพนันมั่นใจได้ว่าปลอดภัญแน่นอน ซึงการขอดูใบรับรองแพทย์นันเราจะให้ทุกท่านสมัครเข้าสู้ เวบ็ไซตร์ของเรา แล ทําการยืนยันตัวตนในเว็บไซต์และจะ ให้กรอกข้อมูลประวัติต่างๆ เพือทําการยืนยันตัวตนและ ทําให้ทางเรามันใจวา่คุณจะไม่ได้นําโรคร้ายเข้ามา ซึงเรา จะให้ถ่ายเอกสารแนบไวก้ับใบกรอกประวตัิส่วนตัวของคุณ และเมือคุณจะเข้ามาใช้บรการคาสิโนของเรา แค่เพียงคุณ ใช้บัตรประชาชนของคุณนําสิงนียืนให้กับเจ้าหน้าทีได้ ทําการตรวจตามขันตอน ระบบก็จะตรวจข้อมูลคุณเอง อย่างทีสาม ทางเรามีเครองฟอกอากาศอยู่ภายในอาคาร หลายตัว ซึงจะสามารถกรองเชื้อโรคต่างๆออกไปได้ และ ยังปองกันเชือโรคจากข้างนอกได้อีกด้วย อยางทีสี การจํากัดจํานวนคนเข้าใช้บรการ สิงนีเปนสิงสําคัญ เพื่อลดความเสียงของการเกิดติดต่อได้

 

ทางเราจะให้ทุกท่านจอง ในเว็บไซต์ วันที่และเวลาเพือแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า เพื่อที่ทางเราจะสามารถจํากัดจํานวนคนและจัดคิวต่างๆให้ กับนักพนันท่านอื่นได้เป็นระบบ และทั้งหมดนี้คือ มาตรการปองกันโควดของคาสิโน GCLUB ของเรา